Praktisch

Bereikbaarheid

Ik ben bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 18.00. Als ik aan het werk ben ben ik niet in de gelegenheid om de telefoon op te nemen. Als je een bericht inspreekt bel ik je zo spoedig mogelijk terug. Een berichtje via whatsapp kan natuurlijk ook.

Particulier

Vergoeding therapie
Het NVPA is door veel verzekeraars erkend en biedt de cliënt de mogelijkheid tot een (gedeeltelijke) vergoeding van de therapie. Zie voor een recent overzicht van vergoedingen per verzekeraar: https://nvpa.org/verzekeringen/public.

Registraties:
NVPA, beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Registratienummer: 100379. AGB code 94007269
Kamer van Koophandel: 30266691

RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Registratienummer: 20438R

Klachten- en geschillenafhandeling

Indien je een klacht hebt neem dan alsjeblieft contact met me op. We komen er vast wel uit. Mocht dat toch niet het geval zijn dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij: SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Registratienummer: 10950

Privacystatement

Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strikt vertrouwelijk. Als overleg met derden wenselijk is voor jou, is dit mogelijk, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou.

Jouw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard, tenzij je verzoek doet tot vernietiging. In dat geval vervalt onderstaande verleende toestemming.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  • Jouw naam, adres en woonplaats
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
  • De kosten van het consult

Zakelijk

Bel of mail me vrijblijvend voor informatie voor een workshop, lezing, training of coaching traject.